Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

... τα γραπτά - των Παπανδρέου - μένουν ...

*
stavrosx1
***
*
Ο "Γέρος της Δημοκρατίας",
ένας συνεπής ...
διώκτης των κομμουνιστών !
*
"Προς
τους κ.κ. διευθυντάς των σχολείων της περιφερείας,
Δημοσίων και Ιδιωτικών

Κοινοποιούντες κατωτέρω, ως έχει, την υπ' αριθμ' Ε.Π.1010/11-3/1965 εγκύκλιον του Σου Υπουργείου, παρακαλούμεν όπως εις ειδικήν συνεδρίαν του Συλλόγου λάβη ούτως γνώσιν του περιεχομένου της και εν συνεχεία εξετασθή ο τρόπος αντιδράσεως του σχολείου προς εξουδετέρωσιν τυχόν αναπτυσσομένης δραστηριότητος της Νεολαίας Λαμπράκη, χωρίς, βεβαίως, να εγερθή θόρυβος. Εις την κατά το τέλος εκάστου μηνός υποβαλλομένην υμίν έκθεσης περί κομμουνιστικής κινήσεως εν τω σχολείω, θα γίνεται ειδική μνεία περί της τυχόν σημειουμένης τοιαύτης παρά της Νεολαίας Λαμπράκη.

Ο Γενικός Επιθεωρητής
Γ. Μπαρμπαγιάννης"
---
«Εμπιστευτικόν
Εν Αθήναις τη 11 Μαρτίου 1965

Προς
Τους Γενικούς Επιθεωρητάς
Μέσης Εκπαιδεύσεως

Πανταχόθεν καταγγέλλεται ότι η κομμουνιστική Νεολαία Λαμπράκη καταβάλλει μεγάλας προσπαθείας προσεταιρισμού μαθητών των Γυμνασίων.

Βεβαίως, εφ΄όσον διεπιστώθη ποσοστόν 12% οπαδών της Ε.Δ.Α. κατά τας τελευταίας εκλογάς, ευνόητον είναι ότι θα υπάρχουν και μαθηταί εμποτισμένοι από τας οικογενείας των με αριστεράν ιδεολογίαν. Και αυτούς βεβαίως, κατά πρώτον λόγον, θα χρησιμοποιή η Κομμουνιστική προπαγάνδα προς προσηλυτισμόν των Νέων.

Εφιστώ την προσοχήν όλων των καθηγητών των Γυμνασίων και τους ΚΑΘΙΣΤΩ υπευθύνους διά πάσαν σχετικήν δραστηριότητα της νεολαίας Λαμπράκη. Ο κομμουνισμός είναι εχθρός και του Εθνους και της Δημοκρατίας. Και τούτο πρέπει να καταστή συνείδησις της Νέας Γενεάς.
Ο εθνικός φρονηματισμός, καθώς και η ηθική και πολιτική αγωγή των μαθητών είναι η πρώτη αποστολή του διδασκάλου. Και εις αυτήν οφείλουν να επιδοθούν.

Τα δικά μας ιδανικά είναι τα ιδανικά του ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Ελευθερία (Εθνική και Πολιτική) και Δικαιοσύνη. Αγάπη και θυσία. Αυτά είναι τα ιδεώδη μας και με αυτά πρέπει να εμποτισθή η Νέα Γενεά. Ελλάς και Δημοκρατία. Αληθής Δημοκρατία.

Πάσα εκτροπή πρέπει να κολάζεται αυστηρότατα. Και αν συμβή να υπάρξουν διδάσκαλοι, όχι ανήκοντες, αλλά και απλώς συμπαθούντες ή ανεχόμενοι την κομμουνιστικήν προπαγάνδαν δεν έχουν θέσιν εις την Εκπαίδευσιν. Οσοι πιστεύουν εις τα ιδεώδη των, τα υπερασπίζουν. Και την υπεράσπισιν των ιδανικών μας και την έμπνευσιν της Νέας Γενεάς έχει αναθέσει η Ελληνική Δημοκρατία εις τον εκπαιδευτικόν κόσμον.

Γνωρίζω ότι έχουν μέχρι τούδε εκδοθή υπό του υπουργείου Παιδείας πολλαί σχετικαί εγκύκλιοι. Αλλά ΕΠΕΘΥΜΟΥΝ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ ΜΕΘ' ΥΜΩΝ. Παρακαλώ, όπως εις το τέλος εκάστου μηνός υποβάλλητε (Υπουργείον Παιδείας, Γραφείον Υπουργού - εμπιστευτικώς) σχετικήν έκθεσιν. Δεχθήτε και διαβιβάσητε προς άπαντας, διδάσκοντας και διδασκομένους, τους εγκαρδίους χαιρετισμούς μου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Πρόεδρος κυβερνήσεως και υπουργός Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων».
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχαν οι Stavrovelonies
*

2 σχόλια:

dimitris είπε...

STAVROvelonies καλημερα, ο γερος της ''δημοκρατιας''...

stavrosx1 είπε...

... γεια σου Δημήτρη ...
... ασφαλώς και ο "γέρος" ...
... αλλά της "αστικής δημοκρατίας" βεβαίως - βεβαίως ...
... έρρωσο ...